อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำคณะครู เข้าอบรมการจัดทำแผนบูรณาการ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ศน.วรนุช ประมวลการ  ศน.ธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว และศน.รัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย มาอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดแผนบูรณาการในครั้งนี้