บุคลากรทางการศึกษา

นางสาววิภาดา อินเทพ
ครูธุรการ

ตำแหน่ง ครูธุรการ

นายนัฐพงษ์ ศรีชัยเสน
นักการภารโรง

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุภาพ สุยะต๊ะ
นักการภารโรง

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว