กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพงศกร อุปละ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายจักรกริช เมืองหอม
ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ

ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ