ข้อมูลโรงเรียน

maeooLogo

ตราประจำโรงเรียน

      เป็นรูปโล่ห์ภายในมีวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงในสุดเป็นรูปต้นอ้อที่เกี่ยวพันกัน ช่องว่างระหว่างวงกลมวงนอกกับวงใน เป็นชื่อของโรงเรียนเหนือวงกลมเป็นอักษรย่อของโรงเรียน

 อักษรย่อ ม.อ.ว.

 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ 13  บ้านสันป่าเมา ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย 57120

 โทรศัพท์ 053-671589   โทรสาร 053-671589

เนื้อที่ของโรงเรียน

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีเนื้อที่ทั้งหมด 39 ไร่

วันสถาปนาโรงเรียน   3 กุมภาพันธ์ 2548

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน   เป็นรูปโล่ ภายในมีวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงในสุดเป็นรูปต้นอ้อที่เกี่ยวพันกัน ช่องว่างระหว่างวงกลมวงนอกกับวงใน เป็นชื่อของโรงเรียนเหนือวงกลมเป็นอักษรย่อของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน   ชมพู – ขาว

สีชมพู หมายถึง ความรัก  ความเอื้ออาทร ความผูกพัน

สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม