ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับผู้บริหารของโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๘ ถึง ปัจจุบัน

ลำดับชื่อผู้บริหารตำแหน่งปี พ.ศ.
นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่๒๕๓๘-๒๕๔๓
นายสุบรรณ  ทันดรอาจารย์ใหญ่๒๕๔๓-๒๕๔๔
นายประสงค์  พรหมสิทธิ์อาจารย์ใหญ่๒๕๔๔
นายสมัย  ใจมูลมั่งอาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๔-๒๕๔๙
นายพิเศษ  อาษาผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๔๙-๒๕๕๑
นายอิสรภาพ  จินาอิผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๕๑-๒๕๕๔
นายจรัล  แก้วเป็งผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๕๔-๒๕๕๗
ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์  ใหญ่ผาผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๕๗-๒๕๕๙
นายสงกรานต์  บุญมีผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
๑๐นายอรรณพ ยะตาผู้อำนวยการโรงเรียน๒๕๖๒ – ปัจจุบัน