กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิชัย นายพิชัย ยามี
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัฎชาวรินทร์ ภูริภัณฑ์ธนะ
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครูวิกฤต

นางสาวจรรยพร ใจวงศ์
ครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง