กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกมลลักษณ์ ฉายากุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ