ข้อมูลผู้บริหาร

นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

โทรศัพท์ 053671589

E-Mail:

นายขวัญชัย หน่อคำหล้า

รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

เบอร์โทรศัพท์ 053671589

E-mail: