กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอัญคณาพร สัญญา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอภิสิทธิ์ เทพอินทร์
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายกิตติ เจริญเกียรติ
ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ