ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538 ที่ตั้งเลขที่ 36 หมู่ที่ 13 บ้านสันป่าเมา ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 39 ไร่ จากผลการวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่บริการของโรงเรียนนครวิทยาคมในปีการศึกษา 2522 – 2532 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ไม่ถึง ร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียนที่อยู่ตำบลแม่อ้อต้องเดินทางไปโรงเรียนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และสภาพถนนเป็นดินลูกรัง มีหลุมบ่อจำนวนมากมีความยากลำบากใน การเดินทางทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลแม่อ้อ
ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนนครวิทยาคม เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลแม่อ้อห่างจากโรงเรียนนครวิทยาคม ประมาณ 10 กิโลเมตร
ปีการศึกษา 2535 ย้ายที่ตั้งโรงเรียนสาขาไปที่วัดแม่แก้วเหนือ
ปีการศึกษา 2535 – 2536 ย้ายสาขาไปจัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดแม่แก้วเหนือ
ปีการศึกษา 2537 ต้นปี วัดแม่แก้วเหนือมีความจำเป็น ต้องใช้สถานที่ที่เป็นห้องเรียนชั่วคราวจัดเก็บวัสดุก่อสร้างวิหารหลังใหม่ โรงเรียนนครวิทยาคมสาขา จึงได้ย้ายสาขากลับเข้าไปในโรงเรียนนครวิทยาคม
ปีการศึกษา 2537 ต้นปีคณะครูและครูใหญ่จึงตัดสินใจกลับมาใช้สถานที่เรียนโรงเรียนแม่อ้อ นอกอีกครั้งหนึ่ง ผู้บริหารที่ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนสาขาบุคคลแรก คือ นายสุพจน์ ชัชวรัตน์ ปลายปีการศึกษา 2537 โรงเรียนมีการเปลี่ยนผู้บริหาร นายยรรยงค์ พัวพันพัฒนา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนครวิทยาคม
ต้นปีการศึกษา 2538 จึงตัดสินใจมาสร้างอาคารชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นกล้าปัจจุบัน)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศจัดตั้งให้สาขาโรงเรียนนครวิทยาคม เป็นโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยได้รับบริจาคที่ดินสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลแม่อ้อ จำนวน 39 ไร่ และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธีรยุทธ ชัยอิ่นคำ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่
วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 นายสุบรรณ ทันดร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 นายประสงค์ พรหมสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2544 นายสมัย ใจมูลมั่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี จังหวัดน่าน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2549
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 นายพิเศษ อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา อำเภอแม่สรวย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2551 นายอิสรภาพ จินาอิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อำเภอเวียงป่าเป้า ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 นายจรัล แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2557
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง อ.จุน จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
วันที่ 3 เมษายน 2560 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายขวัญชัย หน่อคำหล้า ครูโรงเรียนพญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปลาขาว ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน