ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ ๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๓๘  ที่ตั้งเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑๓ บ้านสันป่าเมา ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ จากผลการวิเคราะห์สาเหตุที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ในพื้นที่บริการของโรงเรียนนครวิทยาคมในปีการศึกษา ๒๕๒๒ – ๒๕๓๒ ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ไม่ถึง ๕๐% เนื่องจากนักเรียนที่อยู่ตำบลแม่อ้อต้องเดินทางไปโรงเรียนระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และสภาพถนนเป็นดินลูกรัง มีหลุมบ่อจำนวนมากมีความยากลำบากใน การเดินทางทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียนของนักเรียนในเขตตำบลแม่อ้อ 

ปีการศึกษา ๒๕๓๓  โรงเรียนนครวิทยาคม เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค.อมต.สศ.) จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้น โดยขอใช้สถานที่โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลแม่อ้อห่างจากโรงเรียนนครวิทยาคม  ประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร

ปีการศึกษา ๒๕๓๕   ย้ายที่ตั้งโรงเรียนสาขาไปที่วัดแม่แก้วเหนือ

ปีการศึกษา ๒๕๓๕ – ๒๕๓๖  ย้ายสาขาไปจัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดแม่แก้วเหนือ

ปีการศึกษา ๒๕๓๗   วัดแม่แก้วเหนือมีความจำเป็น ต้องใช้สถานที่ที่เป็นห้องเรียนชั่วคราวจัดเก็บวัสดุก่อสร้างวิหารหลังใหม่    โรงเรียนนครวิทยาคมจึงได้ย้ายสาขาเข้าไปในโรงเรียน   หลังจากนั้นคณะครูและครูใหญ่จึงตัดสินใจกลับมาใช้สถานที่เรียนโรงเรียนแม่อ้อนอกอีกครั้งหนึ่ง  ในภาคเรียนที่  ๑   ปีพุทธศักราช ๒๕๓๗  จึงตัดสินใจมาสร้างอาคารชั่วคราวซึ่งเป็นสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อปัจจุบัน  การจัดการเรียนการสอนจึงจัดแบบปกติ  ถือว่าโรงเรียนสาขาคือห้องเรียนที่เพิ่มขึ้น

          ผู้บริหารที่ดูแลการจัดตั้งโรงเรียนสาขาบุคคลแรก คือ นายสุพจน์  ชัชวรัตน์  ปลายปีการศึกษา  ๒๕๓๗ โรงเรียนมีการสับเปลี่ยนผู้บริหาร นายยรรยงค์  พัวพันพัฒนา    ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนครวิทยาคม จึงทำหน้าที่ดูแลสาขาต่อมาจนกระทั่งวันที่   ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘  กรมสามัญศึกษา   ได้ประกาศจัดตั้งสาขาเป็นโรงเรียนนครวิทยาคม โดยได้รับบริจาคที่ดินสาธารณะประโยชน์จากสภาตำบลแม่อ้อ จำนวน ๓๙  ไร่ และกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งให้ นายธีรยุทธ  ชัยอิ่นคำ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  นายสุบรรณ  ทันดร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่       

วันที่ ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔  นายประสงค์  พรหมสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๓   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๔    นายสมัย  ใจมูลมั่ง   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี  จังหวัดน่าน  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๔๙

วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙    นายพิเศษ  อาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  อำเภอแม่สรวย  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

วันที่  ๔   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   นายอิสรภาพ  จินาอิ    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง    อำเภอเวียงป่าเป้า  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงวันที่  ๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔  นายจรัล  แก้วเป็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ทาย อ.ปง จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗  ว่าที่ร้อยโท ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสักทุ่ง อ.จุน     จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐  นายสงกรานต์  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข อ.ปง     จ.พะเยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ พฤษจิกายน ๒๕๖๒  นายอรรณพ ยะตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา ได้มาบรรจุในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน