กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรพิทยา มหามิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง ครู

นางนวลจันทร์ กันทร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอริสา ศรียอด
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง