รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ที่ ๐๐๔ /๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน

………………………………………………..

          ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร

          ๑.๑ วิชาเอกคณิตศาสตร์

          ๑.๒ วิชาเอกภาษาจีน

ประกาศรับสมัครครู

ดาวโหลดใบสมัครครูคณิต

ดาวโหลดใบสมัครครูภาษาจีน