ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง

……………………………………………………..

ตามที่ได้มีประกาศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกภาษาจีน นั้น

                   บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นและได้ตรวจคุณสมบัติแล้ว ปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

จำนวน 7 ราย  ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศรายละเอียดในการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกทราบ ดังนี้

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ.docx