เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

เลขที่ 009/2565

เรื่อง ประกาศผลการเลือกสรรบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

…………………………………

          ตามประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ลงวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 8 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 นั้น

                    บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

  1. รายวิชาเอกคณิตศาสตร์
ลำดับที่ชื่อ – สกุลเลขประจำตัวสอบหมายเหตุ
1นางสาวจรรยพร  ใจวงศ์002 
  • รายวิชาเอกภาษาจีน
ลำดับที่ชื่อ – สกุลเลขประจำตัวสอบหมายเหตุ
1นางสาวอริสา  ศรียอด003 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ลำดับที่  1  มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติงาน ในวันที่  17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับต่อไปขึ้นมาแทนทันที ทั้งนี้ให้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี 

          อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า รายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการเลือกสรร การขึ้นบัญชี การแต่งตั้งบุคคล ให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  สำหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ผ่าน