ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สอบติด TCAS รอบแรก

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ที่สอบติด TCAS รอบแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

  1. นายพิทักษ์พงศ์ อินใจ คณะครุศาสตร์เอกภาษาไทย
  2. นางสาวมลิวัลย์ ปวงคำ คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  1. นางสาวณัฐริกา พุทธวงศ์ คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ
  2. นางสาวทิพย์นรี นัยยะติ๊บ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์