ปฐมนิเทศสภานักเรียนชุดใหม่

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายอภิชาติ กรึมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ได้ปฐมนิเทศสภานักเรียนชุดใหม่ และจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์สภานักเรียนไทย ณ ห้องประชุมดอกอ้อ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม