ประกาศแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม
ที่ oo๒ /๒๕๖๕
เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ฉบับที่ ๔


ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (COVID – ๑๙) ในพื้นที่
ตำบลแม้อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙)
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๘)
ดังนั้น ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงประกาศให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On Hand, On Line
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๕ เป็นจำนวน ๕ วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจะประกาศให้
ทราบต่อไป
ในการนี้ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนดูแลบุตรหลาน โดยเน้น
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) โดยการสวมหน้ากาก
อนามัยทุกคนทุกเวลาที่อยู่หรือทำกิจกรรมกับผู้อื่น และในกรณีออกนอกเคหสถานตามประกาศศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดเชียงราย หมั่นล้างมือบ่อยๆ และเว้น
ระยะห่าง อยู่กับบ้าน ไม่พาบุตรหลานไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่แออัต หรือสถานที่ที่มีบุคคลจำนวนมาก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
(นายอรรณพ ยะตา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ประกาศ