กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงราย ซึ่งให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย