การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ที่ 003 /2565

เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

…………………………………………….

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้จัดกิจกรรมในวันรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ในวันที่ 31 มีนาคมคม 2565 ขอให้มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดการที่ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ดังนี้

            1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่จะมารายงานตัวและมอบตัวใน    ภาคเช้า เวลา 09.00 น. – 11.00 น  ณ. ใต้อาคารดอกอ้อ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

      หมายเหตุ : เอกสารที่ต้องนำมามอบตัว     

                                                1. สำเนาทะเบียนบ้าน  พ่อ แม่ ลูก ผู้ปกครอง

                                                2. สำเนาบัตรประชาชน พ่อ แม่ ลูก ผู้ปกครอง

                                                3. ใบสูติบัตรนักเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา

                                                4. ใบป.พ.1ฉบับจริงพร้อมสำเนา

 ( เอกสารที่เป็นสำเนาต้องสำเนาถูกต้องทุกฉบับและให้ผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนพร้อมกับนักเรียนเท่านั้น )                  

        *  ส่วนนักเรียนที่ส่งใบสมัครไว้แล้วแต่หลักฐานยังไม่ครบ ให้นำมาในวันมอบตัวด้วย    

        *  การแต่งกาย ให้แต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม

ประกาศมอบตัว-65