การมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ที่ 005 /2564

เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4

…………………………………………….

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจึงได้กำหนดวันและเวลาการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อมารายงานตัวตามวันเวลาดังต่อไปนี้

ดาวโหลด

ประกาศมอบตัว-64