ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับมาในพื้นที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ที่ 005/2564

เรื่อง มาตรการก่อนเปิดภาคเรียน ภายในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid19)

……………………………………

ตามที่เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองที่นำนักเรียนไปอาศัยอยู่ต่างจังหวัดและอยู่นอกพื้นที่ในช่วงปิดภาคเรียน ขอให้ผู้ปกครองนำนักเรียนกลับมาในพื้นที่ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 แต่หากกลับมาหลังวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ขอความร่วมมือนักเรียน  กักตัว 14 วัน ก่อนเข้าเรียนและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  13 พฤษภาคม   พ.ศ. 2564