เลื่อนการมอบตัวนักเรียนและเลื่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจึงขอประกาศให้ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมทราบและดำเนินการ ดังนี้

        1. เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564

        2. เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังนี้

           2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

           2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 พฤษภาคม  2564

ประกาศเลื่อนมอบตัว