รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งครูผู้สอน ( ครูอัตราจ้าง ) โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

– ปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ

– ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                         มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม   และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ค่าตอบแทน เดือนละ   ๘,๐๐๐.๐๐ บาท

– ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุ ไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี และไม่เกิน ๖๐ ปี

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

          (๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

          (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          ๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

          ๒. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา

          ๓. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

          ๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช

. การรับสมัคร

          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 มีนาคม 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๓ รูป

          (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ                 ๒ ฉบับ โดย จะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร                     (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือ  รับรองคุณวุฒิที่สถาบันการศึกษาออกให้ ระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันเปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้

          (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๒ ฉบับ

          (๔) ใบรับรองแพทย์

          (๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๒ ฉบับ ถ้าเป็นชายต้องหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร

          (๖) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                           เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหนที่สมัครอันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากทางโรงเรียนมิได้

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ใน วันที่ 31 มีนาคม 2564  ณ ห้องธุรการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th

. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

๕.๑ ทดสอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถ                                                ๕๐   คะแนน

          5.1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป                                             ๒๕ คะแนน

          5.1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(เอกภาษาอังกฤษ)          ๒๕ คะแนน

๕.๒ ทดลองสอนในชั้นเรียน วิชาภาษาอังกฤษ                                            ๕๐   คะแนน

๕.๓ สัมภาษณ์และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ                                  ๕๐   คะแนน

 (หมายเหตุ  ๕.๒ ให้เตรียมแผนการสอนรายชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ)

. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะดำเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

.๑ ทดสอบข้อเขียนวัดความรู้ความสามารถ    ๕๐   คะแนน            

วันที่  1 เมษายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

.๒ ทดลองสอนในชั้นเรียน   ๕๐   คะแนน

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา ๑๐.๔๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม                                

.๓ สัมภาษณ์และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ   ๕๐   คะแนน

วันที่  1 เมษายน 2564 เวลา 13.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม              

 (หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และ ได้คะแนนรวมทั้ง ๓ ภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

. การจัดลำดับที่

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินทั้ง ๓ สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้

          ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะที่ ๓ มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                    ๘.๒ หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้คะแนนผู้ที่มีสมรรถนะที่  ๒  มากกว่า

                    ๘.๓ หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้คะแนนผู้ที่มีสมรรถนะที่  ๑  มากกว่า

. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ                                       ภายในวันที่  2 เมษายน 2564  เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th

๑๐. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัว

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้างสำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ที่ขึ้นบัญชีไว้มาทำสัญญาจ้างครั้งต่อไป โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะดำเนินการทำหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้โดยตรงเป็นรายบุคคล โดยให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน ที่เรียกให้มารายงานตัว

๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

๑๑.๑. กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง

วันที่  1 พฤษภาคม 2564  รายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน      

๑๑.๒. การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

๑๑.๓. ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๑๑.๔. การจ้างครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๑.๕. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๑.๖. เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

กำหนดการรายละเอียดการรับสมัคร

16 มีนาคม 2564                              ประกาศรับสมัคร

23 – 30 มีนาคม 2564                       รับสมัครเวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

31 มีนาคม 2564                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

1 เมษายน 2564                              สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และทดลองสอน

2 เมษายน 2564                             ประกาศผลเวลา ๑๖.๐๐ น.

1 พฤษภาคม 2564                           รายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ   ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไปทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย  ในวันที่  1 พฤษภาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 16  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

eng64