รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง

ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

– ค่าตอบแทน เดือนละ   ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบ้านถ้วน)

– ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศชาย

(๓) ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (๕) มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

          (๖) มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี           (๗) วุฒิการศึกษา ม.๓ ขึ้นไป

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

ดาวโหลดเอกสารประกาศ