เอกสารการต่อใบประกอบวิชาชีพ

ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม

Download เอกสารการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

คส.02.10 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
คส.02.20 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
คส.02.30 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
คส.02.40 – คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายการในทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แบบคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ กรณีชำรุด / สูญหาย
แบบคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา