รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกสังคมศึกษา

ด้วยโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ ตำแหน่งครูผู้สอน ( ครูอัตราจ้าง ) โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖

– ปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา

– ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย                         มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม   และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ค่าตอบแทน เดือนละ   ๘,๐๐๐.๐๐ บาท

– ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

Download เอกสาร