รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน

ดาวโหลดประกาศ

ดาวโหลดใบสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง

๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

– ค่าตอบแทน เดือนละ   ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบ้านถ้วน)

– ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) เพศหญิง

(๓) ถ้ามีประสบการณ์ทางการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

          (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

          (๕) มีความมุ่งมั่น เสียสละ อดทนในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ทำงานด้วยความรอบคอบ

          (๖) มีความซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

          (๗) วุฒิการศึกษา ม.๓ ขึ้นไป

. การรับสมัคร

          ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่  ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

          (๑) รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน         จำนวน ๑ รูป

          (๒) สำเนาแสดงผลการศึกษา                                    จำนวน ๑ ฉบับ

          (๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                             จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน                                         จำนวน ๑ ฉบับ

          (๕) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๖ เดือน                            จำนวน ๑ ฉบับ

          (๖) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (การเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ)                จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับและนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย

.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า                           เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากทางโรงเรียนมิได้

. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ใน วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ณ ห้องธุรการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th และ เพจโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร

๕.๑ ทดสอบปฏิบัติงาน                                ๕๐   คะแนน             

๕.๒ สัมภาษณ์                                          ๕๐   คะแนน

. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะดำเนินการประเมินสมรรถนะตามวัน เวลา ดังต่อไปนี้

.๑ ทดสอบการปฏิบัติงาน   ๕๐   คะแนน                 

วันที่  ๒๙  มิถุนายน๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.

.๒ สัมภาษณ์   ๕๐   คะแนน

วันที่  ๒๙ มิถุนายน๒๕๖๓ ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

(หมายเหตุ เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

. การจัดลำดับที่

ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้เรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินทั้ง ๒ สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดลำดับที่ดังนี้

          ๘.๑ ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะที่ ๒ มากกว่า อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

                    ๘.๒ หากคะแนนยังเท่ากันอีก ให้คะแนนผู้ที่มีสมรรถนะที่  ๑  มากกว่า

. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ                                       ภายในวันที่  ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม  www.maeoowit.ac.th