ประกาศ

ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกสังคมศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกสังคมศึกษา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓  สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  นั้น

                     บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน วิชาเอกเคมี ดังนี้

ลำดับที่ชื่อ – สกุลเลขประจำตัวสอบหมายเหตุ
นางสาวธีร์สุดา  สืบแสน๐๐๑รายงานตัว
นางสาวปณิดา  นวลคำ๐๐๔ 
นายวีระพล  พรมเมือง๐๐๒ 

                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ลำดับที่  ๑  มารายงานตัวและพร้อมทำสัญญา ในวันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ถ้าไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางโรงเรียนจะเรียกลำดับต่อไปขึ้นมาแทนทันที

          อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า รายใดขาดคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกสังคมศึกษา ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะต้องยกเลิกประกาศผลการเลือกสรร ให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว สำหรับรายนั้น โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Download

ประกาศผลสอบ