ประชุมผู้ปกครอง เทอม 1/2562

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมนำโดยนายสงกรานต์  บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบการดำเนินการ กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562