ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

วันอังคาร ที่ 12 ธันวาคม 2561 นายสงกรานต์ บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำคณะครูเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โดยได้รับการต้อนรับ จากท่าน ว่าที่ ร.ท. ดร.ทวีป วงศ์ชาลีกุล และ คณะครูโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เป็นอย่างดี