กิจกรรมของโรงเรียน

PLC ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ร่วมกัน PLC งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน