จัดทำโครงร่างองค์กร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม นำโดย นายอรรณพ ยะตา ได้จัดทำโครงร่างองค์กรเพื่อรองรับการประเมินระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA