อบรม OBECQA

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดการอบรม แนวทางการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA โดยมี โดย นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เป็นวิทยาการในครั้งนี้