กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มเติมทักษะชีวิต สักนิดก่อนกลับบ้าน

คาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มเติมทักษะชีวิต สักนิดก่อนกลับบ้าน โดยให้นักเรียนเพิ่มทักษะของตนในด้าน ต่างๆ