ประชุมการปรับปรุงวิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้นำคณะครู ประชุมการปรับปรุง วิเคราะห์หลักสูตรของโรงเรียน เพื่อปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย มาให้ความรู้และให้คำชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร