กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

นายพงษ์พิสิทธิ์ ติ๊บมา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครู ประชุมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR