อบรมคุณธรรมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ท่าน พระครูวิสุทธิเจติยาภิรักษ์ (นนทวัฒน์) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุคือเวียง เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม