อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเข้ารับการอบรมรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพัระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประสารงาน อพ.สะ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย