รับรางวัลเยาวชนตัวอย่างดีเด่น

วันที่ 12 มกราคม 2563 เด็กหญิงศิริยากร กันทา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม เข้ารับรางวัลเยาวชนตัวอย่างดีเด่น กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563