อบรมการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายขวัญชัย หน่อคำหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดการอบรมการจัดทำ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้กับคณะครูโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยมีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเชียงราย นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา และ นายสรุพล วงศ์สรรคกร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้