พ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ทำการพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย ตามอาคารเรียน บ้านพักครู และบริเวณทั่ว ๆ โรงเรียน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก