ศึกษาดูงานโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

วันที่ 17 มกราคม 2563 นายอรรณพ ยะตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้นำคณะครู ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกันประกันคุณภาพภายใน แผนงานงบประมาณ และระบบสารสนเทศ ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม