ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O1 – โครงสร้างหน่วยงาน
O2 – ข้อมูลผู้บริหาร
O3 – อำนาจหน้าที่
O4 – แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5 – ข้อมูลการติดต่อ
O6 – กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 – Q&A
O9 – Social Network
O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การบริหารงานการส่งเสริมความโปร่งใส
O10 – แผนปฏิบัติราชการประจำปี
O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 – คู่มือหรือบริการให้บริการ
O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 – E-Service
O29 – แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหารเงินงบประมาณการป้องกันการทุจริต
O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 – ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O34 – เจตจำนงโรงเรียนสุจริต
O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตในรอบ 6 เดือน
O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี