Home

ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

พิมพ์

DSC 2869 DSC 2894

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลจากส่วนกลางและคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยการนำของท่านวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ประธานคณะกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล ได้เข้ามาประเมินที่โรงเรียนตามเกณฑ์การประเมินแบบมาตรฐาน ผลการประเมิน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในนามของท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนักเรียนทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ที่มาให้กำลังใจและตอบคำถามจากคณะกรรมการประเมินทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

DSC 2848

 

DSC 2876

 

DSC 2704

 

DSC 2831

 

Joomla 2.5 template by Freetemplatespot
ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Saturday the 26th - .