Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

022 423

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในกิจกรรมมีการแสดงของน้องๆ มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 มอบของที่ระลึกแก่ทางโรงเรียน

 

 

 380

 

244

 

423