Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

ชื่อโรงเรียน  แม่อ้อวิทยาคม

ตราประจำโรงเรียน

      เป็นรูปโล่ห์ภายในมีวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงในสุดเป็นรูปต้นอ้อที่เกี่ยวพันกัน ช่องว่างระหว่างวงกลมวงนอกกับวงใน เป็นชื่อของโรงเรียนเหนือวงกลมเป็นอักษรย่อของโรงเรียน

maeooLogo 

 อักษรย่อ ม.อ.ว.

 สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๓๖ หมู่ ๑๓  บ้านสันป่าเมา ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๒๐

 โทรศัพท์ ๐๕๓-๖๗๑๕๘๙   โทรสาร ๐๕๓-๖๗๑๕๘๙

 

เนื้อที่ของโรงเรียน

โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมีเนื้อที่ทั้งหมด ๓๙ ไร่ ๐ ตารางวา

 

วันสถาปนาโรงเรียน   ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๔๘

 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน   เป็นรูปโล่ ภายในมีวงกลมซ้อนกัน ๒ วง วงในสุดเป็นรูปต้นอ้อที่เกี่ยวพันกัน ช่องว่างระหว่างวงกลมวงนอกกับวงใน เป็นชื่อของโรงเรียนเหนือวงกลมเป็นอักษรย่อของโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน   ชมพู – ขาว

สีชมพู หมายถึง ความรัก  ความเอื้ออาทร ความผูกพัน

 

สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์ มีคุณธรรม  จริยธรรม

คำขวัญของโรงเรียน

จรรยาดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

เป้าประสงค์

เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พร้อมคุณธรรม จริยธรรม
  นำชุมชน รักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข

 

ปรัชญาโรงเรียน

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม

 

    วิสัยทัศน์โรงเรียน

          โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  ใฝ่เรียนรู้  ควบคู่เทคโนโลยี
  เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนภายในปี  ๒๕๕๗”

         

       พันธกิจ

๑. พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
. ร่วมกับชุมชนพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล