Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

-         อาคารเรียนถาวรขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารเรียนถาวร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารโรงฝึกงาน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารหอประชุมโรงอาหารจำนวน ๑ หลัง

-         สนามกีฬา ด้านหน้าโรงเรียน จำนวน ๑ สนาม

-         สนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม

-         ห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๓ หลัง

-         บ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง

-         บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง