อาคารและสิ่งก่อสร้าง

พิมพ์

อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

-         อาคารเรียนถาวรขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารเรียนถาวร ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารโรงฝึกงาน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

-         อาคารหอประชุมโรงอาหารจำนวน ๑ หลัง

-         สนามกีฬา ด้านหน้าโรงเรียน จำนวน ๑ สนาม

-         สนามบาสเกตบอล จำนวน ๑ สนาม

-         ห้องน้ำนักเรียน จำนวน ๓ หลัง

-         บ้านพักครู จำนวน ๒ หลัง

-         บ้านพักภารโรง จำนวน ๑ หลัง

 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Monday the 16th - .