Copyright 2021 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

จำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูล 10 มิ.ย. 60

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

27

9

42

มัธยมศึกษาปีที่ 2

1

15

8

23

มัธยมศึกษาปีที่ 3

1

16

12

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

1

13

10

23

มัธยมศึกษาปีที่ 5

1

5

5

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6

1

7

14

21

รวมทั้งหมด

6

83

65

148