จำนวนนักเรียน

พิมพ์
วันเผยแพร่

จำนวนนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม

ข้อมูล ๑๐ มิ.ย. ๕๙

 

ระดับชั้น

จำนวนห้อง

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

มัธยมศึกษาปีที่ ๑

๑๔

๑๑

๒๕

มัธยมศึกษาปีที่ ๒

๑๓

มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑๕

๒๑

มัธยมศึกษาปีที่ ๔

๑๕

๑๔

๒๙

มัธยมศึกษาปีที่ ๕

๑๐

๑๘

มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๑๑

๑๙

รวมทั้งหมด

๖๐

๖๕

๑๒๕

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2017 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
Thursday the 21st - .