Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

เมื่อวันที่ 25-30 พฤศจิกายน  2555 นายจรัล  แก้วเป็ง ได้นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาของกลุ่มมัธยมศึกษากลุ่มย่อยที่ 2 เชียงราย ซึ่งจัดขี้นที่โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ในครั้งนี้ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย

 

SAM 0433

 

SAM 0440

 

SAM 0456

 

SAM 0467

 

SAM 0468

 

SAM 0477

 

SAM 0508

 

SAM 0563

 

SAM 0572