Copyright 2020 - โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย
  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

  • MAEOOWITTAYAKOM SCHOOL

page1 page2

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 นักเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยค ทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม โดยนักเรียนทุกคนได้ตั้งใจทำความสะอาด และทำหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 

IMG 92351

 

IMG 92401

 

IMG 92451

 

IMG 92521

 

IMG 92611

 

IMG 92621

 

IMG 92671